Zápis z volební valné hromady T. J. Sokol Holešov ze dne 21. 3. 2019

 Program:

  1. zahájení
  2. volba návrhové a volební komise. Kandidáty představila ses. Jaroslava Dvořáková
  3. volba starosty a jednatele
  4. zpráva starostky o činnosti v T. J. Sokol Holešov
  5. volba členů výboru
  6. finanční zpráva7 diskuze
  7. usnesení
  8. závěr

Přítomní: 34 členů T. J. Sokol Holešov + 5 hostů, viz prezenční listina

Ad 1.

Volební valnou hromadu zahájila starostka T. J. Sokol Holešov ses. Irena Smrčková.

Ad 2.

Proběhla volba návrhové a volební komise . viz příloha.

Hlasování :

pro         34

proti         0

zdržel se   0

Návrh byl jednohlasně přijat.

Ad 3.

Proběhla volba starostky a jednatele.

Hlasování:

pro          34

proti           0

zdržel se:   0

Návrh byl jednohlasně přijat.

Ad 4.

Zpráva starostky o činnosti T. J. Sokol Holešov v roce 2018 – viz příloha

Ad 5.

Vzhledem k tomu, že starostka oznámila odstoupení členky výboru ses. Aleny Neradilové, byl zvolen nový výbor – viz příloha.

Ad 6.

Finanční zprávu přednesla ses. Dagmar Pařilová – viz příloha.

Ad 7.

V diskuzi vystoupil jako první starosta města Holešova Rudolf Seifert. Poděkoval všem členům T. J. Sokol Holešov za jejich práci. Zejména ocenil práci starostky ses. Smrčkové v době rekonstrukce tělocvičny, jejíž první část probíhala v loňském roce. Uvedl dále, že je třeba rekonstrukci co nejdříve dokončit a vyjádřil naději, že se najdou další finance v rozpočtu města, kterými by mohlo město znovu přispět stejně jako v loňském roce. „Vážím si práce všech cvičitelů a trenérů, kteří zdarma věnují svůj osobní volný čas práci s dětmi, která je tolik důležitá.  Město chce i nadále tuto činnost všemožně podporovat,“ uvedl. Na závěr popřál hodně zdaru nově zvolenému výboru v další práci.

Na dotaz starostky, zda nebude ohrožena sokolská lípa a obelisk při rekonstrukci pozemku kolem zámku, na jejichž pozemku stojí, ujistil všechny, že tato rekonstrukce v žádném případě ani lípu, ani obelisk neovlivní.

V diskuzi vystoupila také ses. Iva Zavadilová. Poděkovala výboru T. J. Sokol Holešov, zejména pak za práci při Všesokolském sletu v Praze, ale také za další aktivity, kterými naše jednota oplývá. „Děkuji všem, kteří svou činností a prací s dětmi pomáhají udržovat Tyršův ideál ve výchově mládeže,“ uvedla. Rovněž poděkovala starostovi města za masivní podporu aktivit holešovského sokola, zejména pak za finanční podporu při rekonstrukci. Novému výboru pak popřála hodně sil, aby zdolali všechny finanční potíže. „Věřím, že i nový výbor bude pilně spolupracovat s Župou hanáckou a bude se podílet na aktivitách župou konaných,“ řekla na závěr.

Za Klub českých turistů vystoupil p. Hostaša a v první řadě pozval všechny přítomné na jarní vycházky, které KČT pořádá. Zejména pak na „Holešovskou padesátku“, která bude zároveň oslavou 150. výročí jeho založení. Poděkoval za příkladnou spolupráci s T. J. Sokol Holešov a starostce obzvlášť za zvládnutí rekonstrukce tělocvičny, která byla velmi náročná.

Člen hasičů poděkoval za pozvání a rovněž poděkoval za vzájemnou spolupráci. „Naše organizace spolupracují už dlouhodobě a jsme velmi rádi za nabídku na využití prostor sokolovny pro zimní výcvik mladých hasičů. Přeji hodně zdaru v další práci,“ dodal.

Ad 8.

Usnesení, které bylo jednohlasně přijato, přednesla ses. Smrčková – viz příloha.

Ad 9.

Na závěr poděkovala ses. Smrčková všem přítomným za jejich účast. Poděkovala bývalému výboru za dosavadní činnost a nově zvolenému výboru popřála úspěšnou práci.

Zapsala:   Hana Georgiánová                Potvrdila: Irena Smrčková

Ověřila: Jaroslava Dvořáková

V Holešově, 22. 3. 2019